Taxsee Driver բջջային հավելվածի օգտագործման
գաղտնիության քաղաքականություն
Սույն քաղաքականությունը կարգավորում է ինտերնետի միջոցով ավտոմատացման գործիքների օգտագործմամբ Taxsee Driver բջջային հավելվածի օգտատերերի անձնական և այլ գաղտնի տվյալների հավաքագրման և մշակման գործընթացը: Սույն քաղաքականությունն ինտերնետում https://taximaxim.am/driver կամ https://taximaxim.com/driver հասցեներում տեղադրված ենթալիցենզային պայմանագրի անբաժանելի մասն է և գործում է դրա հետ միաժամանակ:
Ընդհանուր դրույթներ
1. Սույն քաղաքականության շրջանականերում օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները.
1.1. Անձնական տվյալներ` ցանկացած տեղեկություն, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերաբերում է որոշակի կամ որոշված ​​ֆիզիկական անձին (անձնական տվյալների սուբյեկտին):
1.2. Բջջային հավելված՝ Taxsee Driver էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների համար նախատեսված ծրագիր, որը տեղադրվում է Օգտատիրոջ՝ iOS, Android, Windows Phone շարժական օպերացիոն համակարգերով աշխատող սարքի վրա և որը թույլ է տալիս ավտոմատացնել Օգտատիրոջ մուտքը տվյալների բազային:
1.3. Կայք՝ էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների և տեղեկատվական համակարգում պարունակվող այլ տեղեկատվության համար նախատեսված ծրագրերի ամբողջություն, որին հասանելիությունն ապահովվում է դոմենային անունների և (կամ) ցանցի հասցեների միջոցով, որոնք թույլ են տալիս նույնականացնել կայքերն ինտերնետում: Ինտերնետում իրավատիրոջ կայքի հասցեները` https://taximaxim.am/driver կամ https://taximaxim.com/driver:
1.4. Իրավատեր՝ անձ, ում պատկանում է կայքի օգտագործման, ինչպես նաև բջջային հավելվածի օգտագործման և տարածման իրավունքը, և որն իրականացնում է Օգտատերերի անձնական տվյալների մշակումը:
1.5. Օգտատեր՝ անձ, ով օգտագործում է բջջային հավելվածը պարզ (ոչ բացառիկ) լիցենզիայի հիման վրա և Իրավատիրոջը տրամադրում է իր անձնական տվյալները:
1.6. Պատվիրատու՝ անձ, ով տեղեկացնում է Իրավատիրոջն իրեն ուղևորների փոխադրման, ապրանքների (բեռների) առաքման, բեռնաբարձման, բեռնաթափման աշխատանքների կատարման (այսուհետ՝ տրանսպորտային ծառայություններ) հետ կապված ծառայությունների մատուցման առկա անհրաժեշտության մասին:
1.7. Անձնական​​տվյալների մշակում՝ ցանկացած գործողություն (գործառնություն) կամ գործողությունների (գործառնությունների) ամբողջություն, որն իրականացվում է անձնական տվյալների հետ՝ ավտոմատացման միջոցների օգտագործմամբ, կամ առանց դրանց, ներառյալ՝ անձնական տվյալների հավաքագրումը, ձայնագրումը, համակարգումը, կուտակումը, պահպանումը, ճշգրտումը (թարմացումը, փոփոխումը), դուրս հանումը, օգտագործումը, փոխանցումը (տարածումը տրամադրումը, մատչելիությունը), դիմազրկումը, ուղեփակումը, ջնջումը, ոչնչացումը:
1.8. Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակում՝ հաշվիչ տեխնիկայի միջոցով անձնական տվյալների մշակումը:
1.9. Անձնական​​տվյալների տրամադրում՝ որոշակի անձի կամ անձանց որոշակի շրջանակի համար անհատական ​​տվյալների բացահայտմանն ուղղված գործողություններ:
1.10. Անձնական տվյալների ուղեփակում՝ անձնական ​​տվյալների մշակման ժամանակավոր դադարեցում (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մշակումն անհրաժեշտ է անձնական տվյալների հստակեցման համար):
1.11. Անձնական տվյալների ոչնչացում՝ գործողություններ, որոնց արդյունքում անհնար է դառնում վերականգնել տեղեկատվական համակարգում անձնական տվյալների բովանդակությունը և (կամ) ոչնչացվում են անձնական տվյալների նյութական կրիչները:
1.12. Անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգ` տվյալների բազայում պարունակվող անձնական տվյալների ամբողջություն և դրանց մշակումն ապահովող տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և տեխնիկական միջոցներ:
1.13. Cookie ֆայլեր՝ կայքի միջոցով ուղարկված տվյալներից հատվածներ, որոնք պահպանվում են համակարգչում, բջջային հեռախոսում կամ այլ սարքի վրա, որով Օգտատերը այցելում է կայք, որն օգտագործվում է կայքում Օգտատիրոջ գործողությունների մասին տվյալների պահպանման համար:
1.14. Սարքի նույնացուցիչ՝ եզակի տվյալներ, որոնք հնարավորություն են տալիս նույնականացնել Օգտատիրոջ սարքավորումը, որի վրա տեղադրված է բջջային հավելվածը՝ հենց սարքավորման կողմից տրամադրվող կամ բջջային հավելվածի կողմից հաշվարկվող:
2. Բջջային հավելվածի տեղադրումն Օգտատիրոջ կողմից իր սարքավորման վրա կամ ցանկացած այլ ձևով բջջային հավելվածի օգտագործումը, ինչպես նաև կայքի օգտագործումը նշանակում է Օգտատիրոջ համաձայնությունը սույն քաղաքականության հետ, ներառյալ՝ Իրավատիրոջ կողմից Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունը այն դեպքերում, երբ գործող օրենսդրության դրույթները պահանջում են այդպիսի համաձայնություն:
Անձնական տվյալներ
3. Անձնական տվյալների մշակման ընթացքում Օգտատերն իրավունք ունի.
3.1. Իր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալ, այդ թվում `
3.1.1. Անձնական տվյալների մշակման փաստի հաստատում:
3.1.2. Անձնական ​​տվյալների մշակման իրավական հիմքերը և նպատակները:
3.1.3. Անձնական տվյալների մշակման նպատակներն ու կիրառվող մեթոդները:
3.1.4. Տեղեկություններ՝ անձնական տվյալների մշակումն իրականացնող անձի անվանման և գտնվելու վայրի, անձնական տվյալներ ստանալու իրավունք ունեցող անձանց (բացառությամբ, Իրավատիրոջ աշխատողների), կամ անձանց մասին, որոնք մուտք ունեն անձնական տվյալներին կամ որոնց կողմից անձնական տվյալները կարող են հրապարակվել՝ Իրավատիրոջ հետ կնքած պայմանագրի կամ գործող օրենսդրության հիման վրա:
3.1.5. Մշակվող անձնական տվյալները, որոնք վերաբերում են անձնական տվյալների համապատասխան սուբյեկտին, դրանց ստացման աղբյուրը, եթե նման տվյալների ներկայացման այլ կարգ օրենքով նախատեսված չէ:
3.1.6. Անձնական տվյալների մշակման ժամկետները, այդ թվում՝ դրանց պահպանման ժամկետները:
3.1.7. Օգտատիրոջ՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքներն իրականացնելու կարգը:
3.1.8. Տեղեկատվություն՝ տվյալների կատարված կամ ենթադրվող անդրսահմանային փոխանցման մասին:
3.1.9. Իրավատիրոջ հանձնարարությամբ անձնական տվյալների մշակում իրականացնող անձի անվանումը կամ ազգանունը, անունը, հայրանունը և հասցեն, եթե մշակումը հանձնարարվել է կամ կհանձնարարվի այդ անձին:
3.1.10. Գործող օրենսդրությամբ նախատեսված այլ տեղեկություններ:
3.2. Պահանջել Իրավատիրոջից իր անձնական տվյալների հստակեցում, ուղեփակում, ոչնչացում՝ այն դեպքում, եթե անձնական տվյալները թերի են, հնացած, ոչ ճշգրիտ, ապօրինի կերպով ստացված կամ անհրաժեշտ չեն մշակման համար հայտարարված նպատակի համար, ինչպես նաև ձեռնարկել օրենքով նախատեսված միջոցներ՝ իր իրավունքները պաշտպանելու համար:
3.3. Բողոքարկել Իրավատիրոջ գործողությունները կամ անգործությունն անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող իրավասու մարմնին կամ դատական կարգով, եթե Օգտատերը կարծում է, որ Իրավատերն իրականացնում է իր անձնական տվյալների մշակումը՝ խախտելով գործող օրենսդրության պահանջները կամ այլ կերպ խախտում է իր իրավունքները և ազատությունները:
3.4. Իր իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության, ներառյալ՝ վնասների փոխհատուցման և (կամ) դատական կարգով բարոյական վնասի փոխհատուցման:
4. Անձնական տվյալների մշակման ընթացքում Իրավատերը պարտավորվում է.
4.1. Օգտվողին նրա խնդրանքով տրամադրել հետևյալ տեղեկատվութունը.
4.1.1. Անձնական տվյալների մշակման փաստի հաստատում:
4.1.2. Անձնական ​​տվյալների մշակման իրավական հիմքերը և նպատակները:
4.1.3. Անձնական տվյալների մշակման նպատակներն ու կիրառական մեթոդները:
4.1.4. Իր անվանումը և գտնվելու վայրը, տեղեկություններ՝ անձնական տվյալներ ստանալու իրավունք ունեցող անձանց (բացառությամբ, աշխատողների), կամ անձանց մասին, որոնք մուտք ունեն անձնական տվյալներին կամ կարող են հրապարակել անձնական տվյալները՝ պայմանագրի կամ գործող օրենսդրության հիման վրա,
4.1.5. Օգտատիրոջ մշակվող անձնական տվյալները, դրանց ստացման աղբյուրը, եթե նման տվյալների տրամադրման այլ կարգ օրենքով նախատեսված չէ:
4.1.6. Անձնական տվյալների մշակման ժամկետները, այդ թվում՝ դրանց պահպանման ժամկետները:
4.1.7. Օգտատիրոջ՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքներն իրականացնելու կարգը:
4.1.8. Տեղեկատվություն՝ տվյալների կատարված կամ ենթադրվող անդրսահմանային փոխանցման մասին:
4.1.9. Իրավատիրոջ հանձնարարությամբ անձնական տվյալների մշակում իրականացնող անձի անվանումը կամ ազգանունը, անունը, հայրանունը և հասցեն, եթե մշակումը հանձնարարվել է կամ կհանձնարարվի այդ անձին:
4.1.10. Գործող օրենսդրությամբ նախատեսված այլ տեղեկություններ:
4.2. Ապահովել միջոցառումների ձեռնարկումը՝ Օգտատիրոջ անձնական տվյալներին չթույլատրված մուտքը կանխելու համար:
4.3. Հրապարակել կամ այլ կերպ տրամադրել անսահմանափակ մուտք այն փաստաթղթին, որով սահմանվում է անձնական տվյալների մշակման, ինչպես նաև անձնական տվյալների պաշտպանության իրականացվող պահանջների մասին տվյալների վերաբերյալ քաղաքականությունը:
5.Անձնական տվյալների հավաքագրման և մշակման նպատակն Օգտատիրոջ և Իրավատիրոջ միչև պայմանագրի (ենթալիցենզային համաձայնագրի) կնքումն է: Անձնական տվյալների հավաքագրման ու մշակման ընթացքում Իրավատերն այլ նպատակներ չի հետապնդում՝ բացի ենթալիցենզային համաձայնագրի կատարման նպատակից:
6. Օգտատիրոջ անձնական տվյալները պահվում են էլեկտրոնային կրիչի վրա և մշակվում են անձնական տվյալների մշակման ավտոմատացված համակարգերով:
7. Իրավատերը հավաքագրում և մշակում է Օգտատիրոջ հետևյալ անձնական տվյալները.
7.1. Ազգանունը, անունը, հայրանունը:
7.2. Ծննդյան ամսաթիվը:
7.3. Բաժանորդային հեռախոսահամարը:
7.4. Լուսանկարչական պատկեր (Օգտատիրոջ լուսանկարը բջջային հավելվածից օգտվողներին հասանելի լինելու համաձայնությունը համարվում է տրված Օգտատիրոջ կողմից լուսանկարը բջջային հավելվածում ներբեռնելու պահից):
7.5. Տրանսպորտային միջոցի վարման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի սերիան, համարը, տրման ամսաթիվը:
7.6. Ավտոմեքենայի պետական​​գրանցման նշանը:
7.7. Օգտատիրոջ անձնական տվյալները, բացառությամբ լուսանկարի, ոչնչացվում են Իրավատիրոջ կողմից բջջային հավելվածում գրանցվելու պահից 24 ժամվա ընթացքում: Օգտատիրոջ գրանցումից հետո նրա կողմից տրամադրված անձնական տվյալները, բացառությամբ լուսանկարի, չեն պահպանվում և ապագայում չեն օգտագործվում, Իրավատերը չի պահպանում, չի մշակում և չի օգտագործում անձնական տվյալները, չի հանդիսանում անձնական տվյալների մշակման օպերատոր:
8. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների ոչնչացումը կատարվում է առանց դրանց հետագա վերականգնման հնարավորության:
9. Իրավատերը պահպանում և օգտագործում է Օգտատիրոջ՝ անձնական տվյալներ չհամարվող և Օգտատիրոջը նույնականացնելու հնարավորություն չտվող հետևյալ տվյալները.
9.1. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշը, մոդելը և գույնը:
9.2. Տրանսպորտային միջոցի պետական​​գրանցման նշանի թվային մասը:
9.3. Անունը:
10. Օգտատիրոջ անձնական տվյալներին մուտք ունեն միայն Իրավատիրոջ աշխատողները, բացառությամբ լուսանկարի, որը հասանելի է նաև Ծառայության օգտատերերին: Իրավատերը չի տարածում Օգտագործողի անձնական տվյալները, ինչպես նաև երրորդ անձանց չի տալիս դրանց մուտքի իրավունք (բացառությամբ լուսանկարի)՝ առանց Օգտատիրոջ նախնական համաձայնության, բացառությամբ օրենքով սահմանված կարգով իրավասու պետական մարմիններին անձնական տվյալների տրամադրման դեպքերի:
11. Իրավատերն իրականացնում է հետևյալ միջոցառումները`Օգտատիրոջ անձնական տվյալների չթույլատրված մուտքը կանխելու համար.
11.1. Նշանակում է անձնական​​տվյալների մշակման կազմակերպման պատասխանատու աշխատողներ:
11.2. Կիրառում է Օգտագործողի անձնական տվյալների անվտանգության ապահովման կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցներ, մասնավորապես`
11.2.1. Սահմանում է անձնական​​տվյալների տեղեկատվական համակարգերում անձնական​​տվյալների անվտանգության վերաբերյալ սպառնալիքները:
11.2.2. Կազմակերպում է այն տարածքների անվտանգության ապահովման ռեժիմը, որտեղ տեղադրված է տեղեկատվական համակարգը, որը կանխում է այդ տարածք այն անձանց անվերահսկելի ներթափանցման կամ գտնվելու հնարավորությունը, ովքեր չունեն այդ տարածքներ մուտքի իրավունք:
11.2.3. Ապահովում է անձնական տվյալների կրիչների անվտանգությունը:
11.2.4. Հաստատում է անձնական​​տվյալներին մուտք ունենցող անձանց ցուցակը, ինչն անհրաժեշտ է իրենց ծառայողական (աշխատանքային) պարտականությունների կատարման համար:
11.2.5. Օգտագործում է տեղեկատվության պաշտպանության միջոցներ, որոնք անհրաժեշտ են անձնական տվյալներին չթույլատրված մուտքը կանխելու համար:
11.2.6. Գնահատում է անձնական տվյալների անվտանգության ապահովման համար ձեռնարկված միջոցառումների արդյունավետությունը:
11.2.7. Ապահովում է անձնական​​տվյալներին չթույլատրված մուտքի բացահայտումը և միջոցների ձեռնարկումը:
11.2.8. Վերականգնում է չթույլատրված մուտքի արդյունքում փոփոխված կամ ոչնչացված անձնական տվյալները (նման վերականգնման տեխնիկական հնարավորության առկայության դեպքում):
11.2.9. Սահմանում է անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգում մշակվող անձնական տվյալներին մուտքի կանոնները:
11.2.10. Վերահսկողություն է իրականացնում անձնական տվյալների անվտանգության ապահովման կապակցությամբ իրականացված միջոցառումների և անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգերի պաշտպանվածության մակարդակի նկատմամբ:
12. Օգտատերն իրավունք ունի Իրավատիրոջից պահանջելու իր անձնական տվյալների հստակեցում (արդիականացում), ուղեփակում կամ ոչնչացում, եթե անձնական տվյալները թերի են, հնացած, ոչ ճշգրիտ, ապօրինի ձեռք բերված կամ անհրաժեշտ չեն մշակման նպատակների իրականացման համար, ինչպես նաև հետ կանչելու անձնական տվյալների մշակման իր համաձայնությունը` Իրավատիրոջը համապատասխան գրավոր դիմում և (կամ) պահանջ փոստով, ստացման մասին ծանուցմամբ պատվիրված նամակով ուղարկելու կամ այն անձամբ Իրավատիրոջ գտնվելու վայր ներկայացնելու միջոցով: Իրավատիրոջ գտնվելու վայրը նշված է կայքի համապատասխան բաժնում: Նշված հարցումը/պահանջը պետք է պարունակի Օգտատիրոջ կամ նրա ներկայացուցչի անձը հաստատող հիմնական փաստաթղթի համարը, տեղեկություններ նշված փաստաթղթի տրման ամսաթվի, այն տվող մարմնի մասին, Օգտատիրոջ բնակության վայրի հասցեն, Օգտատիրոջ՝ Իրավատիրոջ հետ ունեցած հարաբերությունները հաստատող տեղեկություններ (Օգտատիրոջ ID համարը), կամ տեղեկություններ, որոնք այլ կերպ հաստատում են անձնական տվյալների մշակման փաստը, Օգտատիրոջ անձնական տվյալների հստակեցման, ուղեփակման կամ ոչնչացման պահանջը կամ անձնական տվյալների մշակման համաձայնության հետկանչի ծանուցումը, Օգտատիրոջ կամ նրա ներկայացուցչի ստորագրությունը: Իրավատերը պարտավոր է պատճառաբանված պատասխան ներկայացնել Օգտատիրոջ հարցման/պահանջի վերաբերյալ՝ այն ստանալուց հետո՝ 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Աշխարհագրական տվյալներ
13. Իրավատերը բջջային հավելվածի միջոցով տվյալներ է ստանում Օգտատիրոջ գտնվելու վայրի մասին (աշխարհագրական տվյալներ): Օգտատիրոջ աշխարհագրական տվյալները փոխանցվում են միայն բջջային հավելվածի օգտագործման ժամանակ: Օգտատերն իր հայեցողությամբ կարող է արգելել աշխարհագրական տվյալների փոխանցումը՝ փոխելով բջջային սարքի համապատասխան կարգավորումները, սակայն դա կարող է հանգեցնել բջջային հավելվածի օգտագործման անհնարինության:
14. Պատվիրատուին տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման նպատակով, Իրավատերը կարող է Պատվիրատուին տրամադրել տեղեկատվություն Օգտատիրոջ գտնվելու վայրի մասին:
Վճարային տեղեկություններ
15. Լիցենզիոն պարգևատրման վճարն անկանխիկ՝ բանկային քարտերի միջոցով վճարելու հնարավորություն ստանալու համար Օգտատերը կարող է իր բանկային քարտը կապել իր ID համարի հետ: Բանկային քարտի կապումն Օգտատիրոջ կողմից իրականացվում է ինքնուրույն՝ բջջային հավելվածում`նշելով հետևյալ տվյալները.
15.1. Բանկի քարտի համարը:
15.2. Բանկային քարտի գործողության ժամկետը:
15.3. Բանկային քարտի սեփականատիրոջ անունը և ազգանունը:
15.4. Բանկային քարտի պաշտպանիչ կոդը:
16. Անկանխիկ՝ բանկային քարտերի միջոցով վճարումն իրականացվում է միջազգային վճարային համակարգերի կանոններին համապատասխան՝ պահպանելով վճարման կատարման գաղտնիության և անվտանգության սկզբունքները: Օգտատիրոջ կողմից տրամադրվող տվյալների անվտանգությունը ապահովվում է՝ վճարային քարտի տվյալների անվտանգության ստանդարտների պահանջներին համապատասխան (Payment Card Industry Data Security Standard), և ոչ ոք, այդ թվում`Իրավատերը, չեն կարող դրանք ստանալ: Բանկային քարտի տվյալների մուտքագրումը կատարվում է սպասարկող բանկի պաշտպանված վճարման էջում, որն ապահովում է ծառայությունների անկանխիկ վճարման հնարավորությունը:
17. Անձնական հաշվեհամարին գտնվող դրամական միջոցների դուրս բերման համար՝ Օգտատերն Իրավատիրոջը տրամադրում է վարկային կազմակերպությունում բացված հաշվի մասին տվյալներ և դրամական միջոցների փոխանցման համար անհրաժեշտ այլ տվյալներ, այդ թվում՝ Օգտատիրոջ անձնական տվյալները, մասնավորապես՝
17.1. Վարկային կազմանկերպության բանկի նույնականացման ծածկագիրը:
17.2. Վարկային կազմանկերպությունում ստացողի հաշվի համարը:
17.3. Ստացողի ազգանունը, անունը, հայրանունը:
17.4. Դեբետային կամ կրեդիտային (բանկային) քարտի համարը:
18. Օգտագործողի կողմից անհատական ​​հաշվի միջոցների դուրսգրումը կատարելու համար տրամադրված տվյալները թույլ չեն տալիս Իրավատիրոջը կատարել որևէ գործողություն՝ բացառությամբ Օգտատիրոջ բանկային հաշվին դրամական միջոցներ փոխանցելու գործողությունից:
Cookie ֆայլեր
19. Իրավատիրոջ կողմից կարող են օգտագործվել հետևյալ cookie ֆայլերը.
19.1. Խիստ անհրաժեշտ cookie: Պահանջվում է կայքում տեղաշարժվելու և հայցվող ծառայություններից օգտվելու համար: Այս տեսակի cookie- ներն օգտագործվում են, երբ օգտատիրոջ կողմից գրանցվելիս և համակարգ մուտք գործելիս: Առանց դրանց, Օգտատիրոջ կողմից հայցվող ծառայություններն անհասանելի են դառնում: Այս cookie ֆայլերը հիմնական են և կարող են լինել ինչպես մշտական, այնպես էլ ժամանակավոր: Առանց այս ֆայլերի կայքը պատշաճ կերպով չի աշխատում:
19.2. Շահագործվող Cookie: Հավաքագրում են վիճակագրական տվյալներ կայքի օգտագործման մասին: Այս ֆայլերը չեն ստանում Օգտատիրոջ անձնական տվյալները: Այս ֆայլերի հավաքագրած բոլոր տեղեկությունները վիճակագրական բնույթ են կրում և անանուն են: Այս ֆայլերի օգտագործման նպատակներն են.
19.2.1. Կայքերի օգտագործման վիճակագրության ստացումը,
19.2.2. Գովազդային արշավների արդյունավետության գնահատումը:
Այս ֆայլերը մշտական​​և ժամանակավոր են, ինչպես նաև կարող են լինել հիմանական և կողմնակի:
19.3. Ֆունկցիոնալ cookie: Օգտագործվում են Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը (օրինակ՝ անունը, լեզուն կամ գտնվելու վայրը) հիշելու համար, Այս ֆայլերը օգտագործում են անդեմ տեղեկությունները և այլ կայքերում օգտատերերի գործողություններին չեն հետևում: Այս ֆայլերի օգտագործման նպատակներն են.
19.3.1. Տվյալների պահպանում այն մասին, թե օգտատիրոջը նախկինում որևէ ծառայություն մատուցվել է:
19.3.2. Ընդհանուր առմամբ կայքի հետ փոխգործակցության որակի բարելավում՝ ընտրած նախապատվությունների հիշման ճանապարհով:
Այս ֆայլերը մշտական​​և ժամանակավոր են, ինչպես նաև կարող են լինել հիմանական և կողմնակի:
19.4. Գովազդային cookie. Օգտագործվում են գովազդային նյութերը կառավարելու, գովազդի դիտումների քանակը սահմանափակելու, ինչպես նաև գովազդային արշավների արդյունավետությունը գնահատելու համար: Գովազդային cookie-ները տեղադրվում են երրորդ անձանց կողմից, օրինակ՝ գովազդատուների և նրանց գործակալների կողմից: Այս ֆայլերը կապված են գովազդի հետ, որը ներկայացվում է երրորդ ընկերությունների կողմից: Կարող են լինել ինչպես մշտական, այնպես էլ​​ժամանակավոր:
20. Ուղեփակել կամ ջնջել cookie ֆայլերը, ինչպես նաև սահմանափակել դրանց գործողությունները, հնարավոր է Օգտատիրոջ կողմից օգտագործվող բրաուզերի կարգավորումներում:
Օգտատիրոջ սարքավորման մասին տվյալներ
21. Իրավատերը բջջային հավելվածի միջոցով ստանում է տեղեկություններ՝ Օգտատիրոջ սարքավորման, դրանում տեղադրված հավելվածների և ինտերնետ կապի մասին: Այս կատեգորիան ներառում է տեղեկություններ՝ սարքի մոդելի, օպերացիոն համակարգի, բրաուզերի տվյալների, IP-հասցեի, նույնականացման սարքերի մասին:
22. Օգտատիրոջ սարքի վրա հավաքագրված տվյալները չեն պարունակում Օգտատիրոջ անձնական տվյալները:
23. Օգտատիրոջ սարքի մասին տեղեկատվության հավաքագրման նպատակը բջջային հավելվածն օգտագործողների ներքին հաշվառումն է, ինչպես նաև դրա աշխատանքի բարելավումը:
Բջջային կապի օպերատորի մասին տվյալներ
24. Իրավատերը, բջջային հավելվածի միջոցով, տեղեկատվություն է ստանում Օգտատիրոջը բջջային կապի ծառայություններ մատուցող օպերատորի (բջջային կապի) մասին:
25. Բջջային կապի օպերատորի վերաբերյալ հավաքագրվող տվյալները չեն պարունակում Օգտատիրոջ անձնական տվյալները:
26. Բջջային կապի օպերատորի վերաբերյալ տեղեկության հավաքագրման նպատակն Օգտատիրոջ բջջային հավելվածի կարգավորումներում նրա գտնվելու վայրի երկրի և բջջային հավելվածի ինտերֆեյսի լեզվի ավտոմատ տեղադրումն է:
Պատվերների պատմությունը
27. Իրավատերը պահպանում է Օգտատիրոջ կողմից կատարված պատվերների պատմությունը, մասնավորապես՝ պատվերի կատարման սկզբի պահը, տրանսպորտի փոխանցման վայրի հասցեն, երթուղու միջանկյալ և վերջնական հասցեները, կիրառելի սակագինը, վճարման մեթոդը և Պատվիրոտուի կողմից նշված այլ տվյալներ:
28. Օգտատիրոջ կողմից կատարված պատվերների պատմության հավաքագրման նպատակը մատուցվող ծառայությունների որակի բալերավումն է՝ նախկինում տրամադրված տվյալների օգտագործմամբ պատվերի չափորոշիչների ավտոմատ լրացման միջոցով, որը հնարավորություն է տալիս կրճատել պատվերի ստեղծման վրա ծախսվող ժամանակը:
Политика конфиденциальности при использовании мобильного приложения Taxsee Driver
Настоящая политика регламентирует порядок сбора и обработки персональных и иных конфиденциальных данных пользователей мобильного приложения Taxsee Driver с использованием средств автоматизации посредством сети Интернет. Настоящая политика является неотъемлемой частью сублицензионного соглашения, размещенного на сайте в сети Интернет по адресам https://taximaxim.am/driver или https://taximaxim.com/driver, и действует одновременно с ним.
Общие положения
1. В рамках настоящей политики используются следующие термины:
1.1. Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.2. Мобильное приложение — программа для электронных вычислительных машин Taxsee Driver, устанавливаемая на устройство Пользователя под управлением мобильных операционных систем iOS, Android, Windows Phone и позволяющая автоматизировать доступ Пользователя к базе данных.
1.3. Сайт — совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет. Адреса сайта правообладателя в сети Интернет: https://taximaxim.am/driver или https://taximaxim.com/driver.
1.4. Правообладатель — лицо, которому принадлежит право на использование сайта, а также на использование и распространение мобильного приложения, и которое осуществляет отработку персональных данных Пользователей.
1.5. Пользователь — лицо, осуществляющее использование мобильного приложения на условиях простой (не исключительной) лицензии и предоставляющее Правообладателю свои персональные данные.
1.6. Заказчик — лицо, информирующее Правообладателя о существующей потребности в предоставлении ему услуг по перевозке пассажиров, доставке товаров (грузов), проведению погрузочно-разгрузочных работ (далее — транспортные услуги).
1.7. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.8. Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
1.9. Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
1.10. Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).
1.11. Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются материальные носители персональных данных.
1.12. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
1.13. Файлы cookie — фрагменты данных, отправленные сайтом и хранимые на компьютере, мобильном телефоне или другом устройстве, с которого Пользователь посещает сайт, применяемые для сохранения данных о действиях Пользователя на сайте.
1.14. Идентификатор устройства — уникальные данные, позволяющие идентифицировать устройство Пользователя, на котором установлено мобильное приложение, предоставляемые самим устройством или рассчитываемые мобильным приложением.
2. Установка Пользователем на свое устройство мобильного приложения либо использование мобильного приложения любым другим способом, а также использования сайта означает согласие Пользователя с условиями настоящей политики, в том числе согласие Пользователя на обработку Правообладателем его персональных данных в случаях, когда положениями действующего законодательства требуется такое согласие.
Персональные данные
3. В ходе обработки персональных данных Пользователь имеет право:
3.1. На получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
3.1.1. Подтверждение факта обработки персональных данных;
3.1.2. Правовые основания и цели обработки персональных данных;
3.1.3. Цели и применяемые способы обработки персональных данных;
3.1.4. Сведения о наименовании и месте нахождения лица, осуществляющего обработку персональных данных, сведения о лицах (за исключением работников Правообладателя), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Правообладателем или на основании действующего законодательства;
3.1.5. Обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен действующим законодательством;
3.1.6. Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
3.1.7. Порядок осуществления Пользователем прав, предусмотренных действующим законодательством;
3.1.8. Информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
3.1.9. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Правообладателя, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
3.1.10. Иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
3.2. Требовать от Правообладателя уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
3.3. Обжаловать действия или бездействие Правообладателя в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке, если Пользователь полагает, что Правообладатель осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований действующего законодательства или иным образом нарушает его права и свободы.
3.4. На защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
4. В ходе обработки персональных данных Правообладатель обязан:
4.1. Предоставить Пользователю по его просьбе следующую информацию:
4.1.1. Подтверждение факта обработки персональных данных;
4.1.2. Правовые основания и цели обработки персональных данных;
4.1.3. Цели и применяемые способы обработки персональных данных;
4.1.4. Свое наименование и место нахождения, сведения о лицах (за исключением работников), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора или на основании действующего законодательства;
4.1.5. Обрабатываемые персональные данные Пользователя, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен действующим законодательством;
4.1.6. Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
4.1.7. Порядок осуществления Пользователем прав, предусмотренных действующим законодательством;
4.1.8. Информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
4.1.9. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Правообладателя, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
4.1.10. Иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
4.2. Обеспечить принятие мер по предотвращению несанкционированного доступа к персональным данным Пользователя.
4.3. Опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему политику в отношении обработки персональных данных, а также к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных.
5. Целью сбора и обработки персональных данных Пользователя является заключение договора (сублицензионного соглашения) между Пользователем и Правообладателем. При сборе и обработке персональных данных Правообладатель не преследует иных целей, кроме целей исполнения сублицензионного соглашения.
6 Персональные данные Пользователя хранятся на электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем обработки персональных данных.
7. Правообладатель собирает и обрабатывает следующие персональные данные Пользователя:
7.1. Фамилия, имя, отчество;
7.2. Дата рождения;
7.3. Абонентский телефонный номер;
7.4. Фотографическое изображение (согласие на доступность фотографии пользователя лицам, использующим приложение, считается предоставленным Пользователем с момента установки мобильного приложения);
7.5. Серия, номер и дата выдачи документа, подтверждающего право на управление транспортным средством;
7.6. Государственный регистрационный знак транспортного средства.
7.7. Персональные данные Пользователя, за исключением его фотографического изображения, уничтожаются Правообладателем в течение 24 часов с момента регистрации в мобильном приложении. После регистрации Пользователя, предоставленные им персональные данные, за исключением его фотографического изображения, не сохраняются и в дальнейшем не используются, Правообладатель не хранит, не обрабатывает и не использует персональные данные Пользователя, не является оператором по обработке персональных данных.
8. Уничтожение персональных данных Пользователя осуществляется без возможности их последующего восстановления.
9. Правообладатель использует и хранит следующие данные о Пользователе, не являющиеся персональными данными и не позволяющие идентифицировать Пользователя:
9.1. Марка, модель и цвет транспортного средства;
9.2. Цифровая часть государственного регистрационного знака транспортного средства;
9.3. Имя.
10. Доступ к персональным данным Пользователя, за исключением его фотографического изображения, имеют только работники Правообладателя. Фотографическое изображение Пользователя доступно всем лицам, использующим мобильное приложение. Правообладатель не распространяет персональные данные Пользователя, за исключением его фотографического изображения, а также не предоставляет к ним доступ третьим лицам без получения предварительного согласия Пользователя, за исключением случаев предоставления персональных данных по запросам уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством.
11. Правообладатель принимает следующие меры по предотвращению несанкционированного доступа к персональным данным Пользователя:
11.1.Назначает работников, ответственных за организацию обработки персональных данных;
11.2. Применяет организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных Пользователя, а именно:
11.2.1. Определяет угрозы безопасности персональным данным при их обработке в информационных системах персональных данных;
11.2.2. Организует режим обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система, препятствующий возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;
11.2.3. Обеспечивает сохранность носителей персональных данных;
11.2.4. Утверждает перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным, необходимый для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;
11.2.5. Использует средства защиты информации, необходимые для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным;
11.2.6. Оценивает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;
11.2.7. Обеспечивает обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер;
11.2.8. Восстанавливает персональные данные, модифицированные или уничтоженные вследствие несанкционированного доступа к ним (при наличии технической возможности такого восстановления);
11.2.9. Устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных;
11.2.10. Осуществляет контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровнем защищенности информационных систем персональных данных.
12. Пользователь вправе требовать от Правообладателя уточнения (актуализации) его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления Правообладателю соответствующего запроса и (или) требования в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо его личного предоставления по месту нахождения Правообладателя. Адрес места нахождения Правообладателя указан в соответствующем разделе сайта. Указанный запрос/требование должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес места жительства Пользователя, сведения, подтверждающие участие Пользователя в отношениях с Правообладателем (ID-номер Пользователя), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных, требование об уточнении, блокировании или уничтожении персональных данных Пользователя либо уведомление об отзыве согласия на обработку персональных данных, подпись Пользователя или его представителя. Правообладатель обязан дать мотивированный ответ по существу запроса/требования Пользователя в течение 30 календарных дней со дня его получения.
Геолокационные данные
13. Правообладатель получает посредством мобильного приложения данные о месте нахождения Пользователя (геолокационные данные). Геолокационные данные передаются Правообладателю только во время использования мобильного приложения. Пользователь по своему усмотрению может запретить передачу геолокационных данных путем изменения соответствующих настроек своего мобильного устройства, однако это может повлечь невозможность использования мобильного приложения.
14. В целях оказания Заказчику транспортных услуг Правообладатель может предоставить Заказчику данные о месте нахождения Пользователя.
Платежные данные
15. Для получения возможности оплаты лицензионного вознаграждения безналичным платежом с использованием банковских карт Пользователь может осуществить привязку банковской карты к своему ID-номеру. Привязка банковской карты осуществляется Пользователем самостоятельно в мобильном приложении путем указания следующих данных:
15.1. Номер банковской карты;
15.2. Срок действия банковской карты;
15.3. Фамилия и имя держателя банковской карты;
15.4. Защитный код банковской карты.
16. Оплата безналичным платежом с использованием банковских карт осуществляется в соответствии с правилами международных платежных систем на принципах соблюдения конфиденциальности и безопасности совершения платежа. Безопасность предоставляемых Пользователем данных обеспечивается соответствием процедур требованиям стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (Payment Card Industry Data Security Standard), и никто, включая Правообладателя, не может их получить. Ввод данных банковской карты осуществляется на защищенной платежной странице банка-эквайера, обеспечивающего возможность безналичной оплаты услуг.
17. Для осуществления вывода денежных средств, находящихся на лицевом счете, Пользователь предоставляет Правообладателю данные о счете, открытом в кредитной организации и иные данные, необходимые для перечисления денежных средств, в том числе персональные данные Пользователя, а именно:
17.1. Банковский идентификационный код кредитной организации;
17.2. Номер счета получателя в кредитной организации;
17.3. Фамилия, имя отчество получателя;
17.4. Номер дебетовой или кредитной (банковской) карты.
18. Предоставляемые Пользователем в целях осуществления вывода денежных средств с лицевого счета данные не позволяют Правообладателю производить никакие операции, кроме операций по зачислению денежных средств на банковский счет Пользователя.
Файлы cookie
19. Правообладателем могут использоваться следующие типы файлов cookie:
19.1. Строго необходимые cookie. Они требуются для перемещения по сайту и использования запрашиваемых услуг. Файлы cookie этого типа применяются при регистрации Пользователя и входе в систему. Без них становятся недоступны запрашиваемые Пользователем услуги. Данные файлы cookie являются основными и могут быть как постоянными, так и временными. Без использования этого типа файлов cookie сайт не работает должным образом.
19.2. Эксплуатационные cookie. Они собирают статистические данные об использовании сайта. Данные файлы не получают личную информацию Пользователя. Все сведения, собранные данными файлами cookie, носят статистический характер и являются анонимными. Цели использования этих cookie:
19.2.1. Получение статистики использования сайтов;
19.2.2. Оценка эффективности рекламных кампаний.
Данные файлы cookie бывают постоянными и временными, а также могут относиться как к основным, так и к сторонним cookie.
19.3. Функциональные cookie. Они используются для запоминания предоставленной Пользователем информации (такой, как имя пользователя, язык или место нахождения). Данные файлы используют обезличенную информацию и не отслеживают действия Пользователя на других сайтах. Цели использования этих cookie:
19.3.1.Запоминание сведений о том, предоставлялась ли Пользователю какая-либо услуга ранее;
19.3.2. Повышение качества взаимодействия с сайтом в целом путем запоминания выбранных Пользователем предпочтений.
Данные файлы cookie бывают постоянными и временными, а также могут относиться как к основным, так и к сторонним cookie.
19.4. Рекламные cookie. Они применяются для управления рекламными материалами на сайте, ограничения количества просмотров рекламы пользователем, а также для оценки эффективности рекламных кампаний. Рекламные файлы cookie размещаются третьими лицами — например, рекламодателями и их агентами. Данные файлы связаны с рекламой на сайте, предоставленной сторонними компаниями. Могут быть как постоянными, так и временными.
20. Заблокировать или удалить файлы cookie, а также ограничить их действие можно в настройках браузера, используемого Пользователем.
Данные об устройстве Пользователя
21. Правообладатель посредством мобильного приложения получает данные об устройстве Пользователя, установленных на нем приложениях и интернет-соединении. К указанной категории относится информация о модели устройства, об операционной системе, данные браузера, IP-адрес, идентификаторы устройства.
22. Собираемые данные об устройстве Пользователя не содержат персональных данных Пользователя.
23. Целью сбора информации об устройстве Пользователя является внутренний учет пользователей мобильного приложения, а также усовершенствования его работы.
Данные об операторе сотовой связи
24. Правообладатель посредством мобильного приложения получает данные об операторе, предоставляющем Пользователю услуги подвижной телефонной связи (сотовой связи).
25. Собираемые данные об операторе сотовой связи не содержат персональных данных Пользователя.
26. Целью сбора информации об операторе сотовой связи является автоматическое установление в настройках мобильного приложения данных о стране места нахождения Пользователя и языке интерфейса мобильного приложения.
История заказов
27. Правообладатель сохраняет историю выполненных Пользователем заказов, а именно время начала исполнения заказа, адрес места подачи автомобиля, промежуточные и конечный адреса маршрута, применяемый тариф, способ оплаты и иные данные, указываемые Заказчиком.
28. Целью сбора информации об истории заказов является улучшение качества предоставляемых услуг путем автоматического заполнения параметров заказа с использованием ранее предоставленных данных, что позволяет сократить время создания заказа.