​Genel Hükümler
Mevcut Gizlilik Politikası (bundan böyle Politika olarak anılacaktır), Taxsee Driver Mobil Uygulaması Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin internet üzerinden otomasyon yoluyla toplanmasını ve işlenmesini yönetir. Kullanıcıların kişisel verileri AIST TURKEY MOBIL TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle “Maxim Hizmet” olarak anılacaktır) tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.Maxim Hizmet’in web sitesinde https://legal.taximaxim.com/ ve TaxSee Driver Mobil Uygulamasında yayınlanan Politika, https://legal.taximaxim.com/?country=TR  adresinden erişilebilen Lisans Sözleşmesinin devredilemez bir parçasıdır.
1.Bu Politikanın amaçları doğrultusunda, aşağıdaki terimler şu anlama gelir:
1.1. "Kişisel veri": bir gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan o gerçek kişiye ait(kişisel verilerin konusu) doğrudan veya dolaylı her türlü bilgi anlamına gelir.
1.2."TAXSEE Driver Mobile App": Kullanıcının cep telefonuna kurulacak ve iOS, Android işletim sistemleri tarafından yönetilen ve Kullanıcının veritabanına erişimini otomatik hale getiren bir bilgisayar yazılımı (bundan sonra Mobil Uygulama olarak anılacaktır).
1.3."Web sitesi": İnternet üzerinden alan adları ve/veya ağ adresleri aracılığıyla erişilebilen bilgi sistemindeki bir bilgisayar yazılımı ve diğer mevcut veriler kompleksi.Bu isimler ve adresler internetteki web sitelerinin tanınmasını mümkün kılmaktadır.Maxim Hizmet’in Web sitesi adresi: https://taximaxim.com/tr/?referer=self.
1.4."Maxim Hizmet": Web Sitesini kullanmaya, Mobil Uygulamayı kullanmaya ve dağıtmaya ve Kullanıcıların Kişisel verilerini işlemeye yetkili AIST TURKEY MOBIL TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ tüzel kişiliğidir.
1.5."Kullanıcı": Basit (münhasır olmayan) bir lisans aracılığıyla bir Mobil Uygulamayı kullanma hakkı verilen ve bu amaçla Kişisel verilerini Maxim Hizmet’e sağlayan kişi.
1.6."Müşteri": Araba ile ulaşım hizmetlerinin sağlanması, kargo teslimi ve yükleme/boşaltma faaliyetleri (bundan böyle “taşıma hizmetleri” olarak anılacaktır) ihtiyacını Maxim Hizmet’e ileten kişi.
1.7."Kişisel Verilerin İşlenmesi": Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
1.8." Veri Sahibi/İlgili Kişi ": Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
1.9. “Açık Rıza” : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
1.10." Veri Sorumlusu ": Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
1.11"Kişisel verilerin imhası",
a- Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
b- Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
c- Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi anlamına gelir.
1.12.Kişisel Veri Bilgi Sistemi: Kişisel Verilerin veri tabanında toplanması ile bunların işlenmesini mümkün kılan bilgi teknolojileri ve teknik araçlar.
1.13."Çerezler": Kullanıcının Web Sitesine erişmek için kullandığı bilgisayar, mobil veya diğer cihazlarda depolanan ve Kullanıcının Web Sitesindeki faaliyetleri hakkında bilgi depolamak için kullanılan Web Sitesi tarafından gönderilen bir veri kompleksi.
1.14."Cihaz Kimliği": Kullanıcının cihazını tanımlayan ve cihazın kendisi veya Mobil Uygulama tarafından sağlanan benzersiz bilgiler.
2. Kullanıcı, Web Sitesini kullanarak, Mobil Uygulamayı cihazına kurarak veya bu Mobil Uygulamayı başka herhangi bir şekilde kullanarak, geçerli yasaların bu tür bir onay gerektirdiği durumlarda, bu Gizlilik Politikasının Kurallarına ve ayrıca Maxim Hizmet tarafından Kişisel Verilerin işlenmesine rıza gösterdiğini beyan eder.
Kişisel Veri
3. Kişisel Verilerin İşlenmesi sırasında ilgili kişi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir:
3.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
3.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
3.3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
3.4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
3.5. KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
3.6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
3.7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
3.8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
4. Kullanıcının Kişisel Verilerini işlerken, Maxim Hizmet aşağıdakileri taahhüt eder:
4.1.Kullanıcının Kişisel Verilerine yetkisiz erişimi önlemek için idari ve teknik tüm tedbirleri almak.
4.2.Mevcut kişisel veri işleme süreçlerini gösteren kişisel veri işleme politikası yayınlamak ve kişisel veri işleme süreçlerini bu politikada gösterildiği şekilde yürütmek.
5. Maxim Hizmet, Müşterinin bazı kişisel eşyalarını Kullanıcının aracında bıraktığını iddia etmesi halinde, Müşterinin talebi üzerine Kullanıcının telefon numarasını Müşteriye iletme hakkına sahiptir.Kullanıcının telefon numarası, ancak Müşterinin, siparişi veren kişi olduğu anlaşılacak şekilde kimliğini doğruladıktan sonra Müşteriye iletilebilir.
6. Kullanıcının Kişisel Verileri elektronik ortamlarda saklanır ve Kişisel Veriler otomatik sistemler tarafından hukuka uygun olarak işlenir.
7. Maxim Hizmet tarafından Kullanıcının Kişisel Verilerinin toplanması ve işlenmesinin amacı, Kullanıcıya TaxSee Driver Mobil Uygulamasına erişim sağlanması için sözleşme akdetmektir. Maxim Hizmet, bu Maddede belirtilenler dışında Kullanıcının Kişisel Verilerini toplamak ve işlemek için başka bir amaç gütmez.
8. Maxim Hizmet, aşağıdaki hizmet için gerekli Kullanıcı Kişisel Verilerini hukuka uygun olarak işlemektedir. Bu metnin amacı yalnızca aydınlatma yapmak olup açık rıza gerektiren hallerde ilgili kişilerden ayrıca açık rıza alınmaktadır. 
8.1. Adı, soyadı ve baba adı;
8.2. Kimlik Numarası (giriş);
8.3. Doğum tarihi;
8.4. Cep telefonu numarası;
8.5. Kullanıcının adresi;
8.6. Ulusal numara gibi Kullanıcı Kimlik Belgeleri;
8.7. Aracın plaka numarası;
8.8. Aracın cinsi, markası, rengi ve modeli;
8.9. Kullanıcı ve Araç Fotoğrafı;
8.10. Araç şase numarası.
8.11. Sürücünün SGK numarası gibi sigorta bilgileri;
8.12. Sürücü ehliyeti;
8.13. Araç Ruhsatı.
8.14. Taksi şoförünün kimlik kartı
8.15. Adli Sicil Kaydı 
8.16. Sağlık Raporu
8.17. Uyuşturucu testi Raporu
8.18. Belirli bir taksi arabası için taksi ruhsatı.
Maxim Hizmet. burada belirtilen Kişisel Verileri yalnızca Madde 7'de belirtilen amaçlar için kullanır.
9. Kullanıcının Kişisel Verileri, aşağıdaki durumlarda Maxim Hizmet tarafından yok edilecektir.
9.1.Kullanıcının TaxSee Driver Mobil Uygulamasından son çıkışını takip eden 6 ay sonra (5651 Sayılı İnternet Kanunu uyarınca);
9.2.Kişisel Verileri saklama amacı artık mevcut değilse. 
9.3.Kullanıcının Kişisel Verileri işlemeye yönelik açık rızasını geri çekmesi halinde. 
10. Kullanıcının Kişisel Verilerinin imha yöntemi yok etmedir. Ancak söz konusu kişisel verilerin yok edilmesinin Maxim Hizmet aleyhine bir sonuç doğurması halinde hukuki gerekçeler ilgili kişiye bildirilerek diğer imha yöntemleri de uygulanabilecektir.
11. Kişisel Verilere yalnızca Maxim Hizmet’in çalışanları erişebilir. Maxim Hizmet, Kullanıcının Kişisel Verilerini ifşa edemez.Maxim Hizmet, yürürlükteki yasaların resmi makamlara açıklanmasını gerektirdiği durumlar dışında, Kullanıcının Kişisel Verilerine üçüncü şahıslara erişim izni vermez.
11.1. Maxim Hizmet, kişisel verileri Maxim Hizmet'in kullanıldığı diğer ülkelere KVKK’da öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek aktarabilir. Kişisel verilerin yeterli düzeyde korunacağını garanti eder. Kullanıcı, Web Sitesini kullanarak cihazına Mobil Uygulama yükleyerek veya Mobil Uygulamayı herhangi bir şekilde kullanarak Kişisel Verilerinin Maxim Hizmet tarafından yurt dışına aktarılmasına açıkça muvafakat ettiğini beyan eder. Maxim Hizmet tarafından kişisel verilerinin “Şirket” dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması, e-mail gönderilmesi ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu, aktarıldığı sistemlerin, e-mail sağlayıcılarının veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olmasının mümkün olabileceği konusunda kullanıcılara aydınlatma metni ve bu metin ile bilgilendirme yapılmış olur. Yurtdışına aktarım ile ilgili hükümler aydınlatma metinlerinde detaylıca düzenlenmiştir.
Kullanıcıların Kişisel Verilerinin Korunması
12. Maxim Hizmet, Kullanıcının Kişisel Verilerini korumak için aşağıdaki önlemleri alır: 
12.1.Kişisel Verilerin işlenmesini organize etmekten sorumlu personeli istihdam eder; 
12.2.Kullanıcının Kişisel Verilerinin güvenliğini sağlamak için organizasyonel ve teknik önlemleri uygular.Bu tür önlemler şunlardır: 
12.2.1.Kişisel Veriler işlenirken sistemdeki güvenlik tehditlerinin belirlenmesi;
12.2.2.Bilgi sistemlerinin, yetkisiz kişilerin söz konusu tesislere girmesini engelleyecek şekilde saklandığı tesislerde güvenlik sistemlerinin kullanılması; 
12.2.3.Kişisel Veri kaplarının güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak; 
12.2.4.Görevleri gereği Kişisel Verilere erişimi olan kişilerin listesini teyit etmek; 
12.2.5.Kişisel Verilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli olan mevcut bilgi güvenliği araçlarını kullanmak; 
12.2.6.Kişisel Verilerin yetkisiz erişime karşı korunması için alınan tedbirlerin etkinliğinin değerlendirilmesi;
12.2.7.Kişisel Verilere yetkisiz erişim durumlarının tespiti ve bu erişimin sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması ve ayrıca Kullanıcının Kişisel Verilerine ileride yetkisiz erişim durumlarının önlenmesi; 
12.2.8.Yetkisiz erişim nedeniyle silinen, değiştirilen veya bozulan Kişisel Verilerin kurtarılması (Bu kurtarmanın mümkün olması halinde); 
12.2.9.Kişisel Verilerin bilgi sisteminde yer alan Kişisel Verilere erişimin düzenlenmesi; 
12.2.10.Kişisel Verilerin güvenliğini sağlamak için alınan tedbirlerin ve bilgi sistemleri güvenlik seviyesinin kontrolünün sağlanması.
13. Kullanıcı, Maxim Hizmet'den Kişisel Verileri ile aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmesini talep edebilir: 
13.1.Maxim Hizmet tarafından toplanan ve işlenen Kullanıcının Kişisel Verilerinin listesini talep etmek;
13.2.Maxim Hizmet’in Kullanıcının Kişisel Verilerini nasıl işlediğini ve topladığını belirtme talebi; 
13.3.Maxim Hizmet tarafından işlenen ve saklanan Kullanıcı Kişisel Verilerinin bir kopyasını talep etmek;
13.4.Eksik, kesin olmayan, yasa dışı yollarla elde edilmiş veya işlemenin belirtilen amaçları için gereksiz ise, Maxim Hizmet'den Kişisel Verileri tamamlamasını, engellemesini veya ortadan kaldırmasını talep etmek; 
13.5.Kişisel Verilerini işlemek için rızasını geri çekmek; 
13.6.Kullanıcının Kişisel Verilerinin toplanması, işlenmesi, saklanması veya silinmesi ile ilgili diğer soruları Maxim Hizmet'e göndermek.
Kullanıcı, burada belirtilen Kişisel Verileri ile ilgili sorgulamalarını TaxSee Driver Mobil Uygulamasının Bize Ulaşın Bölümü aracılığıyla iletebilir.
Sorular aşağıdaki bilgileri içerecektir:
- Kullanıcının veya temsilcisinin kimlik numarası; 
- Kullanıcının veya temsilcisinin adresi; 
- Kullanıcı ve Maxim Hizmet’in işbirliğini teyit eden bilgiler (Kullanıcının kimlik numarası) veya Kullanıcının Kişisel Verilerinin Maxim Hizmet tarafından işlenmesini herhangi bir şekilde teyit eden bilgiler; 
- Kişisel Verilerin toplanması, işlenmesi veya silinmesi ile ilgili olarak Kullanıcının başvurusunun yanıtlanması
14. Maxim Hizmet’in, bu tür talep veya bildirimleri aldıktan sonra 30 gün içinde gerekçeli bir yanıt vermesi gerekir.
Coğrafi konum bilgileri
15. Maxim Hizmet, Kullanıcının coğrafi konumunu elde eder.Bu bilgiler yalnızca Kullanıcı Mobil Uygulamayı kullanırken Maxim Hizmet’e iletilir.Kullanıcı, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda coğrafi konum bilgisinin iletilmesini, cihazının ayarları aracılığıyla engelleyebilir.Ancak, Maxim Hizmet bu durumda Mobil Uygulamanın doğru kullanımını garanti edemez. Maxim Hizmet, Müşteriye ulaşım hizmetleri sağlamak için Kullanıcının coğrafi konum bilgilerini Müşteri ile paylaşabilir.
Ödeme bilgileri
16. Lisans ücretinin banka kartları ile ödenmesi amacıyla Kullanıcı, kimlik numarasına bir banka kartı bağlayabilir.Kullanıcı, aşağıdaki bilgileri doldurarak Mobil Uygulamada bağımsız olarak yapabilir: 16.1.Banka kartı numarası; 
16.2.Banka kartı doğrulama süresi; 
16.3.CVV2.
17. Banka kartları ile nakitsiz ödemeler, ödeme sistemleri ile ilgili düzenlemelere uygun olarak gizlilik ve ödeme güvenliği ilkelerine uygun olarak yapılacaktır.Banka kartı bilgileri, destekleyici bankanın bu ödemeyi kolaylaştıran korumalı ödeme sayfasına girilecektir.
18. Kişisel bir hesaptan para çekebilmek için Kullanıcı, kendi banka hesabı hakkındaki bilgileri ve Kullanıcının Kişisel Verileri de dahil olmak üzere para göndermek için gerekli diğer ilgili bilgileri Maxim Hizmet’e sağlayacaktır.Bu tür bilgiler şunları içerir:
18.1.Banka bilgisi; 
18.2.Kullanıcının banka hesap numarası; 
18.3.Kullanıcının adı, soyadı ve babasının adı; 
18.4.Banka kartı numarası.
19. Kullanıcı tarafından lisans ücretlerinin ödenmesi ve kişisel hesabından para çekilmesi amacıyla Maxim Hizmet'e sağlanan bilgiler, çalışanları da dahil olmak üzere Maxim Hizmet tarafından Madde 16 ve 18'de belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.Maxim Hizmet, bu bilgileri başka amaçlarla kullanamaz, bu bilgilere üçüncü şahıslara erişim sağlayamaz (yürürlükteki yasaların resmi makamlara açıklanmasını gerektirdiği durumlar hariç), bu bilgileri satamaz veya başka eylemlerde bulunamaz
Çerez politikası
20. Maxim Hizmet aşağıdaki çerez dosyalarını kullanabilir: 
20.1.Çok gerekli çerez dosyaları : Bu çerezler, Web Sitesinde talep edilen hizmetleri iletmek ve kullanmak için gereklidir.Bu çerezler, Kullanıcı sisteme kaydolduğunda ve sisteme girdiğinde kullanılır.Bunlar olmadan Kullanıcı tarafından talep edilen hizmetler kullanılamaz.Bu tanımlama bilgileri ana dosyalardır ve geçici veya kalıcı olabilir.Bunlar olmadan, Web Sitesi düzgün çalışmayacaktır.
20.2.İstismar çerezleri : Bu çerezler, Web Sitesi kullanım istatistikleri hakkında veri toplayacaktır.Kullanıcının Kişisel Verilerini toplamazlar.Onlar tarafından toplanan tüm veriler istatistiksel ve tanımlanamaz.Bunları kullanmanın amaçları şunlardır: 
20.2.1.Web sitesi kullanım istatistiklerini edinme; 
20.2.2.Reklam kampanyalarının etkinliğini değerlendirme. Bu tanımlama bilgileri, kalıcı ve geçici, ana veya ikincil tanımlama bilgileri dosyaları olabilir. 
20.3.Operasyonel çerezler.Bunlar, Kullanıcı tarafından sağlanan bilgileri bellekte tutmak için kullanılır (örneğin, Kullanıcının adı, dili ve konumu).Bu dosyalar anonim bilgiler kullanır ve Kullanıcının diğer web sitelerindeki faaliyetlerini izlemez. Bunları kullanmanın amacı: 
20.3.1.Kullanıcıya belirli hizmetler sağlanmışsa hafızada tutulması; 
20.3.2.Genellikle Kullanıcının önceliklerini kaydederek, Web Sitesi ile işbirliğinin kalitesini artırmak. Bu tanımlama bilgileri, kalıcı ve geçici, ana veya ikincil tanımlama bilgileri dosyaları olabilir.
20.4.Reklam çerezleri.Bu çerezler, Web Sitesindeki reklam içeriğini yönetmek, Kullanıcıya gösterilen reklamların miktarını sınırlamak ve reklam kampanyalarının etkinliğini değerlendirmek için kullanılır.Bu çerezler, örneğin reklam yayınlayanlar ve aracıları gibi üçüncü taraflarca Web Sitesine konur.Kalıcı veya geçici olabilirler.Bu çerezler, üçüncü şahıslar tarafından desteklenen ve Web Sitesinde yayınlanan reklamlarla ilgilidir. 
21. Çerezleri engellemek, silmek veya etkinliklerini sınırlamak istiyorsanız lütfen tarayıcı ayarlarını kullanın.
Telekomünikasyon operatörü hakkında veriler
22. Maxim Hizmet, Mobil Uygulama üzerinden Kullanıcıya hizmet sağlayan telekomünikasyon operatörü hakkında bilgi alır. 
23. Telekomünikasyon operatörüne ilişkin veriler, herhangi bir Kullanıcının Kişisel Verilerini içermez. 
24. Bu tür bilgileri edinmenin amacı, Kullanıcının ülkesi hakkındaki bilgileri otomatik olarak doldurmak ve Mobil Uygulamanın ayar bölümünde Kullanıcı arayüzünün dilini seçmektir.
Sipariş Geçmişi
25. Maxim Hizmet, Kullanıcının sipariş geçmişini kaydeder.Bu kayıtlar, Siparişin gerçekleşme başlangıç saati, aracın varacağı adres, varış adresi ve izlenilen güzergah, geçerli tarife, ödeme şekli ve Müşteri tarafından sağlanan diğer bilgileri içerir. 
26. Sipariş geçmişi bilgilerini toplamanın amacı, talep süresini kısaltmak için önceden sağlanan bilgilerle sipariş parametrelerinin otomatik olarak doldurulması yoluyla sağlanan hizmetlerin kalitesini iyileştirmektir.
Son hükümler
27. Maxim Hizmet, işbu Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda Kullanıcıya önceden haber vermeksizin tek taraflı olarak güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir. Güncellenen Gizlilik Politikası, İnternet Sitesine ve Mobil Uygulamaya yüklendiği tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı, Politika içeriği üzerinde zamanında kontrolü sağlamayı taahhüt eder ve Kullanıcı, buradaki koşullardan herhangi birini kabul etmezse, Web Sitesini ve TAXSEE Driver Mobil Uygulamasını kullanmayı derhal bırakmalıdır.